Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Sauvon Säilyke Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 08.06.2020. Viimeisin muutos 16.06.2020

1.Rekisterinpitäjä

Sauvon Säilyke Oy, 

Y-tunnus: 1972864-0

Littoistentie 158

21500, Piikkiö

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mia Saurén

mia.sauren@sauvonsailyke.fi

puh. 010 3244 604

3. Rekisterin nimi

Sauvon Säilyke Oy:n tietosuojarekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on mahdollistaa yhteydenpito asiakkaisiin, palautteiden käsittely, työllistäminen, palveluiden ja tuotteiden suunnittelu ja kehittäminen, tietojen tilastointi ja tutkimus, sekä mahdollisiin reklamaatioihin ja vaatimuksiin vastaaminen.

Sauvon Säilykkeen nettisivuilla kerätään palautetta sekä tietoja tuotteiden ja toiminnan kehittämiseksi. Rekisteröitävien henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus eikä sopimuksen tekemisen edellytys, eikä tietoja ole pakko toimittaa. Reklamaatioihin ja vaatimuksiin vastaaminen edellyttää kuitenkin näitä koskevien henkilötietojen toimittamista.

Kerättyjä tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin eikä automaattisen tietojenkäsittelyn keinoin tehtävään profilointiin tai päätöksentekoon.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on henkilön antama nimenomainen suostumus, ja / tai sopimuksen täytäntöönpano, jossa rekisteröity on osapuolena, ja / tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu esimerkiksi oikeudelliseen vaatimukseen vastaamiseksi henkilötietojen käsittelylle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema/titteli, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, automaattisesti kerätyt tiedot (kuten, verkkoyhteyden IP-osoite, laitteesi käyttöjärjestelmä, selaintyyppi, kielivalinnat) tietojesi syöttöajankohta rekisteriin, tilaus-, osto- ja palautehistoria, syntymäpäivä. Säilytämme tietojasi enintään 2 vuotta. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin kerättyjä tietoja käsitellään pääsääntöisesti Sauvon Säilyke Oy:ssä. Tarvittaessa reklamaatioihin ja vaatimuksiin liittyviä tietoja voidaan käsitellä myös raaka-aine- / ja pakkaustoimittajien kanssa, private label –tuotteiden myyjäyritysten kanssa sekä alihankintatuotteiden osalta alihankkijoiden kanssa. Edelleen tietoja käsitellään tarvittaessa myös terveystarkastajan ja elintarviketurvallisuussertifikaatin auditoijan kanssa. Mahdollisiin tuotevirheiden selvittelyyn liittyviä tietoja, joiden epäillään vaikuttaneen rekisteröidyn terveyteen, käsitellään tarvittaessa terveyspalvelun tuottajan ja vakuutusyhtiön kanssa. Tietoja voidaan luovuttaa myös muille ulkopuolisille lainsäädännön tai oikeusvaateeseen vastaamisen edellyttämissä tilanteissa.

Myös verkkosivustolla ja -palveluissa evästeiden avulla kerättäviä tietoja käsitellään yrityksen sisällä, mutta tietojen käsittelyyn (mm. analysointiin) voidaan käyttää myös ulkopuolisia alihankkijoita tai palveluntarjoajia.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Koska rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Littoistentie 158, 21500 PIIKKIÖ
Puhelin +358 (0) 10 3244 600 
 Sähköposti: sauvonsailyke@sauvonsailyke.fi
 VAT nro: FI19728640 
  Y-tunnus: 1972864-0
closealign-rightchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram